ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม โรงเรียนอนุบาลเขาฉกรรจ์


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 147 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ โรงเรียนอนุบาลเขาฉกรรจ์
(วันที่ 08 กันยายน 2566 15.58 น./อ่าน 1)
ข่าวกิจกรรม
2
การอบรมโครงการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้ออุบัติใหม่ และติดเชื้ออุบัติซ้ำในชุมชน ประจำปีงบป
(วันที่ 25 สิงหาคม 2566 08.08 น./อ่าน 1)
ข่าวกิจกรรม
3
การประเมินติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา
(วันที่ 24 สิงหาคม 2566 08.27 น./อ่าน 5)
ข่าวกิจกรรม
4
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
(วันที่ 24 สิงหาคม 2566 เวลา 08. 20 น./อ่าน 11)
ข่าวกิจกรรม
5
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันหลวง
(วันที่ 18 สิงหาคม 2566 เวลา 15. 24 น./อ่าน 63)
ข่าวกิจกรรม
6
การจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2566 โรงเรียนอนุบาลเขาฉกรรจ์
(วันที่ 18 สิงหาคม 2566 เวลา 15. 25 น./อ่าน 62)
ข่าวกิจกรรม
7
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม พ.ศ. 25
(วันที่ 18 สิงหาคม 2566 เวลา 15. 26 น./อ่าน 51)
ข่าวกิจกรรม
8
การจัดกิจกรรมการทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง และถวายเทียนพรรษา ประจำปีการศึกษา 2566
(วันที่ 18 สิงหาคม 2566 เวลา 15. 27 น./อ่าน 35)
ข่าวกิจกรรม
9
การตรวจสอบ ติดตามการดำเนินงานด้านงบปฐะมาณเพื่อสนับสนุนการเดินทางไปเรียนรวม ของนักเรียน กรณีรวมหรือเล
(วันที่ 18 สิงหาคม 2566 เวลา 15. 34 น./อ่าน 38)
ข่าวกิจกรรม
10
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานศูนย์การเรียนรู้อารยเกษตร สืบสาน รักษา ต่อยอด ตามแนวพระราชดำริ เศรษฐกิจพอเพียง
(วันที่ 18 สิงหาคม 2566 เวลา 15. 34 น./อ่าน 19)
ข่าวกิจกรรม
11
การตรวจสอบการจัดทำระบบบัญชีหน่วยงานย่อย การบริหารงานการเงิน และการพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2566
(วันที่ 18 สิงหาคม 2566 เวลา 15. 36 น./อ่าน 26)
ข่าวกิจกรรม
12
การนิเทศ ติดตาม การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เชิงรุก Active Learning สู่สมรรถนะผู
(วันที่ 18 สิงหาคม 2566 เวลา 15. 36 น./อ่าน 35)
ข่าวกิจกรรม
13
พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามของลูกเสือ-เนตรนารี เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา คณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี
(วันที่ 18 สิงหาคม 2566 เวลา 15. 37 น./อ่าน 22)
ข่าวกิจกรรม
14
กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2566
(วันที่ 18 สิงหาคม 2566 เวลา 15. 39 น./อ่าน 27)
ข่าวกิจกรรม
15
ประมวลภาพบรรยากาศการสอบแข่งขันครูผู้ช่วย สพป.สระแก้ว เขต 1 สนามสอบโรงเรียนอนุบาลเขาฉกรรจ์
(วันที่ 18 สิงหาคม 2566 เวลา 15. 40 น./อ่าน 27)
ข่าวกิจกรรม
16
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิตา พัชสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระช
(วันที่ 18 สิงหาคม 2566 เวลา 15. 52 น./อ่าน 24)
ข่าวกิจกรรม
17
ปฏิบัติกิจกรรมวันวิสาชบูชา ณ วัดถ้ำเขาฉกรรจ์
(วันที่ 18 สิงหาคม 2566 เวลา 15. 53 น./อ่าน 23)
ข่าวกิจกรรม
18
โครงการ หนึ่งตำบล หนึ่งหมู่บ้านยั่งยืน
(วันที่ 18 สิงหาคม 2566 เวลา 16. 03 น./อ่าน 34)
ข่าวกิจกรรม
19
นิเทศภายใน เยี่ยมชั้นเรียน ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2566
(วันที่ 18 สิงหาคม 2566 เวลา 16. 04 น./อ่าน 22)
ข่าวกิจกรรม
20
มอบเงินเรียนฟรี 15 ปี เป็นค่าเครื่องแบบนักเรียนและอุปกรณ์การเรียน ระดับชั้น อ.1 - ป.6
(วันที่ 18 สิงหาคม 2566 เวลา 16. 04 น./อ่าน 35)
ข่าวกิจกรรม
21
ต้อนรับ มูลนิธิ Cimbria ผู้สนับสนุนงบประมาณ โครงการ โคก หนอง นา แห่งน้ำใจ และความหวัง"
(วันที่ 17 สิงหาคม 2566 เวลา 14. 31 น./อ่าน 14)
ข่าวกิจกรรม
22
มอบทุน กสศ. เงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษกลุ่มต่อเนื่อง
(วันที่ 17 สิงหาคม 2566 เวลา 14. 03 น./อ่าน 14)
ข่าวกิจกรรม
23
จัดกิจกรรมวันภาษาไทย แห่งชาติและวันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา 2566
(วันที่ 26 กรกฎาคม 2566 12.53 น./อ่าน 72)
ข่าวกิจกรรม
24
โรงเรียนอนุบาลเขาฉกรรจ์ จัดกิจกรรมการไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2566
(วันที่ 15 มิถุนายน 2566 13.53 น./อ่าน 1)
ข่าวกิจกรรม
25
ชมรม อย. น้อย กลุ่มงานอนามัยโรงเรียน อนุบาลเขาฉกรรจ์
(วันที่ 03 มีนาคม 2566 15.39 น./อ่าน 236)
ข่าวกิจกรรม
26
กิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรม ลูกเสือ-เนตรนารี สามัญ กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาสองขุนเขา
(วันที่ 03 มีนาคม 2566 15.38 น./อ่าน 178)
ข่าวกิจกรรม
27
เวียนเทียนเนื่องในกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา “วันมาฆบูชา” ประจำปีการศึกษา 2565
(วันที่ 03 มีนาคม 2566 15.37 น./อ่าน 171)
ข่าวกิจกรรม
28
กิจกรรมการเลือกตั้งสภานักเรียนประจำปีการศึกษา 2566
(วันที่ 03 มีนาคม 2566 15.35 น./อ่าน 191)
ข่าวกิจกรรม
29
ตรวจสุขภาพช่องปากให้กับนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเขาฉกรรจ์
(วันที่ 01 กุมภาพันธ์ 2566 16.12 น./อ่าน 181)
ข่าวกิจกรรม
30
ต้อนรับ มูลนิธิ Cimbria ผู้สนับสนุนโครงการอารยเกษตร สืบสาน รักษา ต่อยอด รร.อนุบาลเขาฉกรรจ์
(วันที่ 01 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 16. 12 น./อ่าน 726)
ข่าวกิจกรรม
31
สักการะศาลพระภูมิเจ้าที่และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ประจำปี 2566
(วันที่ 01 กุมภาพันธ์ 2566 16.11 น./อ่าน 212)
ข่าวกิจกรรม
32
มอบทุนการศึกษาจาก กสศ. เพื่อช่วยเหลือนักเรียนกองทุนเสมอภาค ในโครงการจัดสรรเงิน อุดหนุนนักเรียนยากจนพ
(วันที่ 01 กุมภาพันธ์ 2566 15.51 น./อ่าน 171)
ข่าวกิจกรรม
33
จัดกิจกรรมกีฬาสี กีฬาภายในโรงเรียนอนุบาลเขาฉกรรจ์เกมส์ ต้านภัยยาเสพติด
(วันที่ 12 ธันวาคม 2565 11.31 น./อ่าน 233)
ข่าวกิจกรรม
34
พิธีถวายราชสดุดี เนื่องใน วันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
(วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 09.47 น./อ่าน 181)
ข่าวกิจกรรม
35
ตรวจสุขภาพช่องปากให้กับนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเขาฉกรรจ์
(วันที่ 19 กรกฎาคม 2565 15.29 น./อ่าน 24)
ข่าวกิจกรรม
36
การประชุมแนวทางการดำเนินโครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษด้วยเทคโนโลยี
(วันที่ 19 กรกฎาคม 2565 15.27 น./อ่าน 5)
ข่าวกิจกรรม
37
กิจกรรมตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง และถวายเทียนพรรษา ประจำปีการศึกษา 2565
(วันที่ 12 กรกฎาคม 2565 14.44 น./อ่าน 22)
ข่าวกิจกรรม
38
ทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนทุนเสมอภาค (กลุ่มชั้นรอยต่อ) ภายใต้ โครงการลมหายใจเพื่อน้อง
(วันที่ 12 กรกฎาคม 2565 14.37 น./อ่าน 36)
ข่าวกิจกรรม
39
พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามของลูกเสือ-เนตรนารี
(วันที่ 12 กรกฎาคม 2565 14.25 น./อ่าน 20)
ข่าวกิจกรรม
40
ตรวจเยี่ยมและติดตามการเปิดภาคเรียนที่ 1 ของโรงเรียนอนุบาลเขาฉกรรจ์ ตามนโยบายสำนักงานเขตพื้นที่การศึก
(วันที่ 01 กรกฎาคม 2565 15.45 น./อ่าน 25)
ข่าวกิจกรรม
41
พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามของลูกเสือ-เนตรนารี
(วันที่ 01 กรกฎาคม 2565 15.40 น./อ่าน 5)
ข่าวกิจกรรม
42
โครงการโรงเรียนคุณภาพ ต้นแบบระดับประเทศ
(วันที่ 30 มิถุนายน 2565 10.43 น./อ่าน 6)
ข่าวกิจกรรม
43
จัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2565
(วันที่ 30 มิถุนายน 2565 10.40 น./อ่าน 27)
ข่าวกิจกรรม
44
จัดกิจกรรมวันต้นไม้แห่งชาติ ประจำปี 2565
(วันที่ 30 มิถุนายน 2565 10.33 น./อ่าน 4)
ข่าวกิจกรรม
45
จัดกิจกรรมการไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565
(วันที่ 09 มิถุนายน 2565 13.28 น./อ่าน 22)
ข่าวกิจกรรม
46
การเลือกตั้งสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565
(วันที่ 07 มิถุนายน 2565 13.38 น./อ่าน 11)
ข่าวกิจกรรม
47
พิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิม พระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565
(วันที่ 07 มิถุนายน 2565 13.17 น./อ่าน 14)
ข่าวกิจกรรม
48
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนประจำปีการศึกษา 1/2565
(วันที่ 07 มิถุนายน 2565 12.59 น./อ่าน 16)
ข่าวกิจกรรม
49
ะคณะครูจากโรงเรียนบ้านโคกปราสาท มาศึกษาดูงานเกี่ยวกับโครงการอารยเกษตร สืบสาน รักษา ต่อยอด ตามแนวพระร
(วันที่ 27 พฤษภาคม 2565 15.43 น./อ่าน 23)
ข่าวกิจกรรม
50
กิจกรรมการอบรมทักษะการเอาชีวิตรอดจากการจมน้ำ และการฝึกลอยตัวในน้ำ
(วันที่ 27 พฤษภาคม 2565 15.40 น./อ่าน 34)
ข่าวกิจกรรม
51
นิเทศ ติดตาม การเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนของโรงเรียนอนุบาลเขาฉกรรจ์
(วันที่ 19 พฤษภาคม 2565 10.29 น./อ่าน 13)
ข่าวกิจกรรม
52
ต้อนรับผู้อำนวยการศูนย์ขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล และคณะ
(วันที่ 17 พฤษภาคม 2565 13.01 น./อ่าน 7)
ข่าวกิจกรรม
53
การพัฒนาสมรรถนะในการจัดการเรียนรู้และการจัดชั้นเรียนที่มีประสิทธิภาพ
(วันที่ 17 พฤษภาคม 2565 12.55 น./อ่าน 7)
ข่าวกิจกรรม
54
การทดสอบความสามาถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 (NT) ปีการศึกษา 2564
(วันที่ 18 มีนาคม 2565 15.04 น./อ่าน 11)
ข่าวกิจกรรม
55
การจัดสอบการประเมินความสามารถด้านการอ่าน ของผู้เรียน (RT ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 สน
(วันที่ 03 มีนาคม 2565 14.24 น./อ่าน 24)
ข่าวกิจกรรม
56
สัปดาห์แห่งการออม ในกิจกรรม "ยอดนักออมประจำเดือนกุมภาพันธ์"
(วันที่ 01 มีนาคม 2565 15.26 น./อ่าน 22)
ข่าวกิจกรรม
57
พิธีเปิด "โครงการอารยเกษตร สืบสาน รักษา ต่อยอด" ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง ด้วย โคก หนอง นา
(วันที่ 01 มีนาคม 2565 15.21 น./อ่าน 28)
ข่าวกิจกรรม
58
การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การผลิตดินผสมสำหรับปลูกพืช การปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ และการทำขนมไทย” ตามโครงการ
(วันที่ 24 มกราคม 2565 10.27 น./อ่าน 49)
ข่าวกิจกรรม
59
พิธีวันครู ประจำปี 2565
(วันที่ 17 มกราคม 2565 10.49 น./อ่าน 26)
ข่าวกิจกรรม
60
มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ได้รับรางวัลเด็กดีศรีสระแก้ว ประจำปี 2565
(วันที่ 14 มกราคม 2565 15.38 น./อ่าน 9)
ข่าวกิจกรรม
61
ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาท สมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหารา
(วันที่ 07 ธันวาคม 2564 09.39 น./อ่าน 10)
ข่าวกิจกรรม
62
ร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทง
(วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 15.26 น./อ่าน 15)
ข่าวกิจกรรม
63
นักเรียนเข้ารับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ (PZ) และตรวจหาเชื้อโควิด19 แบบ ACF
(วันที่ 28 ตุลาคม 2564 11.04 น./อ่าน 19)
ข่าวกิจกรรม
64
รับการประเมินจากคณะกรรมการติดตามการประเมินรับรองการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน 2/2564 ระดับจังห
(วันที่ 26 ตุลาคม 2564 20.05 น./อ่าน 11)
ข่าวกิจกรรม
65
ต้อนรับผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเขาฉกรรจ์
(วันที่ 07 ตุลาคม 2564 17.03 น./อ่าน 6)
ข่าวกิจกรรม
66
รตรวจหาเชื้อโควิด19 และรับการฉีดวัคซีนเข็ม 2
(วันที่ 29 มิถุนายน 2564 14.22 น./อ่าน 33)
ข่าวกิจกรรม
67
วันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2564
(วันที่ 25 มิถุนายน 2564 13.21 น./อ่าน 306)
ข่าวกิจกรรม
68
การติดตามและตรวจเยี่ยม โรงเรียนในการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
(วันที่ 23 มิถุนายน 2564 16.21 น./อ่าน 35)
ข่าวกิจกรรม
69
การประเมินเชิงประจักษ์ เพื่อคัดเลือกผลการดำเนินงานของสถานศึกษา ในด้านระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
(วันที่ 23 มิถุนายน 2564 16.19 น./อ่าน 26)
ข่าวกิจกรรม
70
รับฟัง นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มอบนโยบาย
(วันที่ 12 มิถุนายน 2564 10.39 น./อ่าน 45)
ข่าวกิจกรรม
71
บิ๊กคลีนนิ่งเดย์ (Big Cleaning Day) ทำความสะอาดอาคารสถานที่ต่าง ๆ ของโรงเรียน
(วันที่ 12 มิถุนายน 2564 10.34 น./อ่าน 67)
ข่าวกิจกรรม
72
การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2564
(วันที่ 07 พฤษภาคม 2564 17.48 น./อ่าน 89)
ข่าวกิจกรรม
73
การเลือกตั้งสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563
(วันที่ 16 มีนาคม 2564 14.10 น./อ่าน 46)
ข่าวกิจกรรม
74
สนามสอบ O-NET 2363 โรงเรียนอนุบาลเขาฉกรรจ์
(วันที่ 13 มีนาคม 2564 14.41 น./อ่าน 56)
ข่าวกิจกรรม
75
ร่วมแสดงความยินดีกับนายอำเภอคนใหม่
(วันที่ 13 มีนาคม 2564 09.55 น./อ่าน 94)
ข่าวกิจกรรม
76
การประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินห้องเรียนคุณภาพ
(วันที่ 06 มีนาคม 2564 13.16 น./อ่าน 70)
ข่าวกิจกรรม
77
สนามสอบธรรมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563
(วันที่ 05 มีนาคม 2564 12.43 น./อ่าน 26)
ข่าวกิจกรรม
78
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนประจำภาคเรียนที่ 2/2563
(วันที่ 04 มีนาคม 2564 20.57 น./อ่าน 63)
ข่าวกิจกรรม
79
มอบเกียรติบัตรการประกวดคลิปวิดีโอการสอน สร้างสรรค์สื่อออนไลน์ พัฒนาเด็กไทยในยุคโควิด
(วันที่ 03 มีนาคม 2564 14.43 น./อ่าน 44)
ข่าวกิจกรรม
80
การนิเทศภายใน ประจำปีงบประมาณ 2563
(วันที่ 02 มีนาคม 2564 12.33 น./อ่าน 53)
ข่าวกิจกรรม
81
ประมวลภาพการจัดกิจกรรมกีฬาภายในโรงเรียนอนุบาลเขาฉกรรจ์
(วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 09.48 น./อ่าน 68)
ข่าวกิจกรรม
82
การประชุมตัวแทนคณะกรรมการสถานศึกษา นร.05 ภาคเรียนที่ 2/63
(วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 13.13 น./อ่าน 42)
ข่าวกิจกรรม
83
มอบของที่ระลึกให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจร สภ.เขาฉกรรจ์
(วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 11.43 น./อ่าน 57)
ข่าวกิจกรรม
84
มอบทุนการศึกษาจาก กสศ. เพื่อช่วยเหลือนักเรียนกองทุนเสมอภาค กลุ่มเก่า 2/2563
(วันที่ 20 มกราคม 2564 15.45 น./อ่าน 60)
ข่าวกิจกรรม
85
โรงเรียนอนุบาลเขาฉกรรจ์จัดกิจกรรมวันคริสต์มาส (Merry Christmas)
(วันที่ 25 ธันวาคม 2563 15.08 น./อ่าน 49)
ข่าวกิจกรรม
86
การประชุมชี้แจงแนวทางการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา "SK1 CAI สู่มาตรฐานโรงเรียนคุณภาพ"
(วันที่ 07 ธันวาคม 2563 16.07 น./อ่าน 98)
ข่าวกิจกรรม
87
กิจกรรม "วันพ่อแห่งชาติ"
(วันที่ 05 ธันวาคม 2563 15.26 น./อ่าน 65)
ข่าวกิจกรรม
88
พิธีถวายราชสดุดี เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
(วันที่ 03 ธันวาคม 2563 14.42 น./อ่าน 64)
ข่าวกิจกรรม
89
เกมต่อคำศัพท์ภาษาอังกฤษ รุ่นประถมศึกษา
(วันที่ 03 ธันวาคม 2563 13.58 น./อ่าน 65)
ข่าวกิจกรรม
90
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนประจำภาคเรียนที่ 1/2563
(วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 13.51 น./อ่าน 50)
ข่าวกิจกรรม
91
ฉีดวัคซีนให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
(วันที่ 05 พฤศจิกายน 2563 08.14 น./อ่าน 47)
ข่าวกิจกรรม
92
ร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2563
(วันที่ 30 ตุลาคม 2563 15.26 น./อ่าน 63)
ข่าวกิจกรรม
93
มอบเจลล้างมือให้กับโรงเรียน จำนวน 200 หลอด
(วันที่ 30 ตุลาคม 2563 10.42 น./อ่าน 144)
ข่าวกิจกรรม
94
ตรวจเลือดคัดกรองค้นหาภาวะโลหิตจางในนักเรียน ระดับชั้น ป.1
(วันที่ 21 ตุลาคม 2563 16.14 น./อ่าน 36)
ข่าวกิจกรรม
95
มอบทุนการศึกษาจาก กสศ.
(วันที่ 20 ตุลาคม 2563 13.05 น./อ่าน 27)
ข่าวกิจกรรม
96
ตรวจวัดสายตาและตัดแว่นสายตาให้นักเรียนฟรี
(วันที่ 15 ตุลาคม 2563 15.35 น./อ่าน 110)
ข่าวกิจกรรม
97
พิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ร.9
(วันที่ 15 ตุลาคม 2563 14.07 น./อ่าน 38)
ข่าวกิจกรรม
98
พิธีแสดงมุทิตาจิตให้กับคุณครูที่เกษียณอายุราชการ
(วันที่ 02 ตุลาคม 2563 14.04 น./อ่าน 43)
ข่าวกิจกรรม
99
พิธีมอบประกาศนียบัตรโครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน (D.A.R.E. ประเทศไทย)
(วันที่ 23 กันยายน 2563 13.13 น./อ่าน 21)
ข่าวกิจกรรม
100
การตรวจ ติดตาม การจัดการเรียนการสอนและมาตรการป้องกันในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่
(วันที่ 22 กันยายน 2563 13.07 น./อ่าน 24)
ข่าวกิจกรรม
101
มหกรรมวิชาการ63 อ่านเขียนต้องได้ ภาษาอังกฤษต้องดี ไอซีทีต้องเหนือชั้น
(วันที่ 22 กันยายน 2563 13.01 น./อ่าน 36)
ข่าวกิจกรรม
102
งานเกษียณอายุราชการกลุ่มอำเภอเขาฉกรรจ์
(วันที่ 22 กันยายน 2563 12.56 น./อ่าน 13)
ข่าวกิจกรรม
103
กีฬา-กรีฑานักเรียนต้านยาเสพติด กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาสองขุนเขา
(วันที่ 15 กันยายน 2563 21.48 น./อ่าน 76)
ข่าวกิจกรรม
104
การอบรมผู้นำนักเรียนฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ
(วันที่ 15 กันยายน 2563 21.42 น./อ่าน 39)
ข่าวกิจกรรม
105
ตรวจสุขภาพช่องปากของเด็กวัยเรียน
(วันที่ 15 กันยายน 2563 21.31 น./อ่าน 49)
ข่าวกิจกรรม
106
โครงการยุวมัคคุเทศน์น้อย สร้างจิตสำนึกรักบ้านเกิด รักท้องถิ่น
(วันที่ 24 สิงหาคม 2563 09.43 น./อ่าน 72)
ข่าวกิจกรรม
107
อบรมให้ความรู้เรื่องโรคไข้เลือดออก
(วันที่ 19 สิงหาคม 2563 16.36 น./อ่าน 33)
ข่าวกิจกรรม
108
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
(วันที่ 13 สิงหาคม 2563 13.13 น./อ่าน 41)
ข่าวกิจกรรม
109
ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
(วันที่ 29 กรกฎาคม 2563 11.25 น./อ่าน 33)
ข่าวกิจกรรม
110
ตรวจสุขภาพนักเรียน ประจำปีการศึกษา 1/2563
(วันที่ 22 กรกฎาคม 2563 11.24 น./อ่าน 55)
ข่าวกิจกรรม
111
การเรียนรู้สุขภาวะทางเพศ :: โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ปี 2563
(วันที่ 17 กรกฎาคม 2563 14.39 น./อ่าน 57)
ข่าวกิจกรรม
112
สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว ตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียน
(วันที่ 28 มิถุนายน 2563 11.38 น./อ่าน 43)
ข่าวกิจกรรม
113
คณะกรรมการประเมินห้องเรียนโรงเรียนอนุบาลเขาฉกรรจ์
(วันที่ 28 มิถุนายน 2563 11.33 น./อ่าน 76)
ข่าวกิจกรรม
114
ประชุมร่วมกับสาธารณสุขอำเภอเขาฉกรรจ์เตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียน
(วันที่ 24 มิถุนายน 2563 22.02 น./อ่าน 59)
ข่าวกิจกรรม
115
รับย้ายครูมลฤดี สุดแก้ว
(วันที่ 18 มิถุนายน 2563 22.04 น./อ่าน 69)
ข่าวกิจกรรม
116
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา
(วันที่ 18 มิถุนายน 2563 21.56 น./อ่าน 88)
ข่าวกิจกรรม
117
มอบทุนการศึกษาจาก กสศ. เพื่อช่วยเหลือนักเรียนกองทุนเสมอภาคในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
(วันที่ 16 มิถุนายน 2563 11.17 น./อ่าน 56)
ข่าวกิจกรรม
118
"รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน" สืบสานสู่ 100 ล้านต้น
(วันที่ 16 มิถุนายน 2563 11.03 น./อ่าน 62)
ข่าวกิจกรรม
119
พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
(วันที่ 16 มิถุนายน 2563 10.23 น./อ่าน 40)
ข่าวกิจกรรม
120
มอบทุนการศึกษาจาก กสศ.
(วันที่ 27 พฤษภาคม 2563 18.15 น./อ่าน 106)
ข่าวกิจกรรม
121
ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมผู้ปกครองนักเรียนร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมผู้ปกครองนักเรียน
(วันที่ 11 มีนาคม 2563 15.00 น./อ่าน 61)
ข่าวกิจกรรม
122
สอบประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ประจำปีการศึกษา 2562
(วันที่ 11 มีนาคม 2563 14.37 น./อ่าน 66)
ข่าวกิจกรรม
123
สอบปลายภาคเรียนที่ 2-2562
(วันที่ 10 มีนาคม 2563 11.29 น./อ่าน 69)
ข่าวกิจกรรม
124
จัดกิจกรรมเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)
(วันที่ 10 มีนาคม 2563 11.01 น./อ่าน 112)
ข่าวกิจกรรม
125
มอบเกียรติบัตรและรางวัลของที่ระลึกให้กับเจ้าหน้าที่โรงเรียนธนาคารอนุบาลเขาฉกรรจ์
(วันที่ 10 มีนาคม 2563 10.11 น./อ่าน 75)
ข่าวกิจกรรม
126
ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์
(วันที่ 10 มีนาคม 2563 09.47 น./อ่าน 53)
ข่าวกิจกรรม
127
มอบของที่ระลึกงานจราจรโรงเรียนอนุบาลเขาฉกรรจ์
(วันที่ 06 มีนาคม 2563 13.57 น./อ่าน 100)
ข่าวกิจกรรม
128
การสอบประเมินคุณภาพผู้เรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 (NT) ปีการศึกษา 2562
(วันที่ 04 มีนาคม 2563 10.51 น./อ่าน 56)
ข่าวกิจกรรม
129
ซ่อมแซมเสาธงโรงเรียนอนุบาลเขาฉกรรจ์
(วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 15.34 น./อ่าน 174)
ข่าวกิจกรรม
130
การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา ปีการศึกษา2562
(วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 15.29 น./อ่าน 52)
ข่าวกิจกรรม
131
กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือสำรอง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 3
(วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 09.33 น./อ่าน 117)
ข่าวกิจกรรม
132
กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี สามัญ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-5
(วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 16.00 น./อ่าน 76)
ข่าวกิจกรรม
133
กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ ประจำปีการศึกษา2562
(วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 10.01 น./อ่าน 50)
ข่าวกิจกรรม
134
การประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ชั้น ป.1
(วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 14.31 น./อ่าน 35)
ข่าวกิจกรรม
135
เวียนเทียนเนื่องในกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา “วันมาฆบูชา” ประจำปี 2563
(วันที่ 07 กุมภาพันธ์ 2563 13.33 น./อ่าน 68)
ข่าวกิจกรรม
136
พิธีเปิดการอบรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการขับเคลื่อนกลไกการปฏิบัติงานด้านสิ่งแวดล้อม พลังงานและอาหาร
(วันที่ 05 กุมภาพันธ์ 2563 13.04 น./อ่าน 152)
ข่าวกิจกรรม
137
ศูนย์สอบ 0-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2562
(วันที่ 02 กุมภาพันธ์ 2563 10.35 น./อ่าน 66)
ข่าวกิจกรรม
138
กิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระเป็นประจำทุกวันศุกร์ของสัปดาห์
(วันที่ 31 มกราคม 2563 15.41 น./อ่าน 55)
ข่าวกิจกรรม
139
กิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระเป็นประจำทุกวันศุกร์ของสัปดาห์
(วันที่ 24 มกราคม 2563 15.24 น./อ่าน 59)
ข่าวกิจกรรม
140
การประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
(วันที่ 23 มกราคม 2563 15.09 น./อ่าน 274)
ข่าวกิจกรรม
141
โรงเรียนอนุบาลเขาฉกรรจ์ จัดสอบ Post O-net ป.6 และ Post NT ป.3
(วันที่ 21 มกราคม 2563 10.16 น./อ่าน 56)
ข่าวกิจกรรม
142
ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคสุกใส
(วันที่ 17 มกราคม 2563 15.05 น./อ่าน 40)
ข่าวกิจกรรม
143
วันครู ประจำปี2563
(วันที่ 17 มกราคม 2563 11.31 น./อ่าน 68)
ข่าวกิจกรรม
144
กีฬาสานสัมพันธ์วันครู
(วันที่ 17 มกราคม 2563 11.22 น./อ่าน 73)
ข่าวกิจกรรม
145
กิจกรรมโรงเรียนธนาคารอนุบาลเขาฉกรรจ์
(วันที่ 17 มกราคม 2563 11.14 น./อ่าน 85)
ข่าวกิจกรรม
146
วันเด็ก ประจำปี2563
(วันที่ 17 มกราคม 2563 10.59 น./อ่าน 51)
ข่าวกิจกรรม
147
งานบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว
(วันที่ 03 มกราคม 2563 09.45 น./อ่าน 38)
ข่าวกิจกรรม