O27 หลักเกณฑ์การบริหาร และพัฒนาทรัพยากรบุคคล

O27 หลักเกณฑ์การบริหาร และพัฒนาทรัพยากรบุคคล

1.การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร

     1. ว 5562-2564 การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (การย้ายกรณีปกติ) ประจำปี พ.ศ. 2565

     2. ว 24-2559 หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

     3. ว 2731-2565 การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2565

     4. ว 1-2565 หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ

     5. ว 12-2565 หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

     6. ว 13-2565 หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

     7. ว 1-2564 หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) ตำแหน่งประเภทั่วไป เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ

     8. ว 3-2564 มาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

     9. 316-2564 แนวทางการพิจารณาคุณวุฒิในการสมัครสอบแข่งขันหรือคัดเลือก

     10. ว 4562-2560 แนวทางสรรหาและบริหารอัตรากำลังพนักงานราชการและลูกจ้างประจำฯ

     11. หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. 2552

     12. ว 10-2548 การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ (ตำแหน่งประเภททั่วไป) และตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะตำแหน่งระดับ 8 ลงมา

2.การบรรจุแต่งตั้งบุคลากร

      1. ว 5562-2564 การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (การย้ายกรณีปกติ) ประจำปี พ.ศ. 2565

       2. ว 1652-2564 การสิ้นสุดสัญญาจ้างลูกจ้างชั่วคราวและพนักงานราชการ

       3. ว 9-2563 การปรับปรุงหลัเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูฯ ได้รับเงินเดือนในกรณีที่ได้รับคุณวุฒิเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้น ตามคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ.รับรอง

       4. ว 26-2561 แบบประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม

       5. ว 19-2561 หลักเกณฑ์และวิธีการเตรียมความพร้อมอย่างเข้ม ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

       6. ว 25-2559 หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเดือนในกรณีที่ได้รับคุณวุฒิเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้น ตามคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ.กำหนด

       7. ว 2384-2557 ซักซ้อมการให้ข้าราชการครูช่วยราชการ

3.การพัฒนาบุคลากร

      1. ว 2570-2565 การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา

      2. ว 1903-2565 สำรวจข้อมูลความต้องการเรียนรู้และพัฒนา(Training Needs)

      3. ว 524-2565 การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา (ตำแหน่งรอง ผอ.และผอ.สถานศึกษา)

      4. ว 5790-2564 การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา

4.การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร

     1. ว 23-2564 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา-1

     2 ว14-2564 การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูที่ปฏิบัติหน้าที่ในการสนับสนุน

     3. ว 627-2562 การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

     4. ว 2972-2562 การเลื่อนเงินเดือนกรณีตาย

5.การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ

    1. ว 2007-2565 การจ่ายเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพายและการจัดพิธีพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย

    2. ว 1075-2565 ซักซ้อมการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ-ครั้งที่-1

    3. ว 5-2565 หลักเกณฑ์และวิธีการขอรับเงินเพิ่ม ตามระเบียบ ก.ค.ศ.ว่าด้วยเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตำแหน่งด้านพัสดุ พ.ศ.2564

    4. ว 411-2565 แนวทางการดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะฯ

    5. ว 5658-2564 สำรวจสถานศึกษาพื้นที่พิเศษฯ กรณีลดระยะเวลาดำรงตำแหน่ง ตามเงื่อนไขฯ ขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ ว4_2564

    6. ว 31-2564 ระเบียบ ก.ค.ศ.ว่าด้วยเงินเพ่ิมสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตำแหน่งด้านพัสดุ พ.ศ. 2564

    7. ว 12-2564 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ผู้บริหารการศึกษา

    8. ว 11-2564 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์

    9. ว 10-2564 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ผู้บริหารสถานศึกษา

    10. ว 9-2564 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครู

    11. ว 4-2564 การลดระยะเวลาตามเงื่อนไขคุณสมบัติเฉพาะสำหรับวิทยฐานะของผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะสายงานการสอน สายงานบริหารสถานศึกษา และสายงานนิเทศการศึกษา

    13. ว 2-2564 การอนุมัติให้การลาไปศึกษา ฝึกอบรม หรือวิจัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีสิทธิได้รับการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน

    14. 119-2563 ขอหารือการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

    15. 1696-2553 แนวปฏิบัติในการพิจารณาการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการฯ 38ค.(2)

    16. ว 5-2562 ฐานในการคำนวณช่วงเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

    17. ว 8067-2561 การกำหนดจำนวนครั้งของการลาและการมาทำงานสาย

    18. กฎ ก.ค.ศ. การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2561

6.การวางแผนกำลังคน

    1. ว 30-2564 การกำหนดตำแหน่งอย่างอื่นที่ ก.ค.ศ.เทียบเท่า สำหรับตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38ค.(2)

    2. ว 26-2564 หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดตำแหน่งเพื่อบริหารอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

    3. ว 23-2563 เกณฑ์อัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

    4. ว 17-2563 การปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการเกลี่ยอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

    5. ว 14-2562 มาตรฐานตำแหน่งของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง บุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38ค.(2)

    6. ว 4562-2560 แนวทางสรรหาและบริหารอัตรากำลังพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราวฯ

 
ส่งข่าวโดย :   เมื่อวันที่ : 17 กันยายน 2565 เวลา 00. 10 น. เปิดอ่าน: 350 ครั้ง ไอพี:: 223.204.233.14 [ปิดหน้าต่าง]
Comments with Facebook
5 ข่าวล่าสุดในหมวดเดียวกัน

O1 โครงสร้าง [16 กันยายน 2565 เวลา 11. 26 น.] [อ่าน 435 ครั้ง]
O2 ข้อมูลผู้บริหาร [16 กันยายน 2565 เวลา 10. 20 น.] [อ่าน 557 ครั้ง]
O3 อำนาจหน้าที่ [17 กันยายน 2565 เวลา 07. 11 น.] [อ่าน 615 ครั้ง]
O4 แผนยุทธศาสตร์ หรือแผนพัฒนาสถานศึกษา [17 กันยายน 2565 เวลา 07. 26 น.] [อ่าน 559 ครั้ง]
O5 ข้อมูลการติดต่อ [17 กันยายน 2565 เวลา 07. 12 น.] [อ่าน 509 ครั้ง]
ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1
Ⓒ Copyright 2017 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]